Par mums

Katedras centrālais zinātniskās pētniecības virziens ir jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde un pielietojums bioloģiski aktīvu dabasvielu un to analogu sintēzē.
Nozīmīgākās pētījumu tēmas:

  • mērķa specifisku jonu šķidrumu dizains; bioloģiski noārdāmu un minimāli toksisku jonu šķidrumu izveide (vad. pētn. E. Baķis), Jonu šķidrumu un ilgtspējīgas ķīmijas laboratorija
  • hirālu nukleofīlo katalizatoru dizains un izmantošana stereoselektīvajā sintēzē (vad. profesors E. Sūna);
  • elektroorganiskās sintēzes metožu izstrāde (vad. profesors E. Sūna);
  • bioloģiski aktīvu dabasvielu un to analogu totālā sintēze (vad. profesors E. Sūna).

Katedrā tiek veikta arī pārtikas produktu kvalitātes novērtēšana un kaitīgo vielu satura analīze (vad. asoc. profesore I. Jākobsone).